BOX 13134, 103 03 Stockholm 08 12 44 82 88

Frågor och svar

Frågor och svar

 


Om du har betalat de närmaste dagarna ska du meddela oss detta genom att gå in under fliken ”Kontakt” och skicka ett meddelande till oss. Om betalningen är fordringsägaren tillhanda samma dag eller senare än inkassokravets utsändningsdag, kommer du inom kort att få ett restkrav på inkassokostnaden och räntan. Avvakta tills restkrav kommer. Har du däremot betalat hela fakturabeloppet minst en till två veckor innan du fick inkassokravet ska du meddela Canoxa Inkasso detta via e-post, telefon, brev eller fax. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakt


Ja. Om skulden är förfallen till betalning och du har fått ett kravbrev från oss så är du skyldig att betala en inkassokostnad. Denna uppgår för närvarande till 180 kr och är författningsreglerad.


Det som krävs för att gå vidare och skicka ett inkassokrav är att fakturan är förfallen, obetald och inte bestridd. Någon skyldighet att skicka en påminnelse på fakturan finns inte i lag.


Det finns ingen lagstadgad skyldighet att skicka betalningspåminnelser. Enda undantaget är parkeringsavgifter då en påminnelse måste skickas innan inkassoåtgärder vidtages.


Nej, inkassobolagens register är inte offentliga. Det är först när ett ärende lämnats vidare till kronofogdemyndigheten eller tingsrätt som uppgifterna om skulden blir offentliga.


Det är en registrering hos kreditupplysningsföretag som indikerar att betalningar inte har skötts.


En betalningsanmärkning registreras bl a när kronofogdemyndigheten har utfärdat utslag i mål om betalningsföreläggande. Anmärkningen finns kvar i 3 år för fysiska personer. Vidare registreras en betalningsanmärkning när kronofogdemyndigheten har fastställt att utmätningsbara tillgångar saknas. Övriga situationer då en betalningsanmärkning registreras är vid utfärdande av tredskodom, beslut om skuldsanering, näringsförbud samt konkurs.


Kontakta Canoxa Inkasso med uppgift om grunden för eventuell rättelse. För att kreditupplysningsföretagen skall dementera en betalningsanmärkning krävs att den är oriktigt utfärdad i något hänseende.


För att avgöra om en person eller ett företag ska få ett lån eller en annan kredit behöver den som ska lämna krediten veta, om den som vill låna har skött sina tidigare affärer. Därför registreras en del uppgifter i kreditupplysningsregister hos särskilda företag. Den som inte sköter sina ekonomiska åtaganden riskerar att hamna i ett sådant register. Betalningsanmärkningar om fysiska personer får noteras bara om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller annan myndighet, oftast kronofogdemyndigheten. Enbart ett inkassokrav leder alltså inte till någon betalningsanmärkning. Uppgifter om betalningsanmärkningar ska gallras senast tre år efter den dag då anmärkningen tillkom. Betalningsanmärkningen tas inte bort tidigare även om du betalar din skuld.


Skicka omgående in ett brev eller mail där du bestrider kravet och skälet till detta. Skicka till Canoxa Inkasso. Box 30097, 104 25 Stockholm eller skicka mail till inkasso@canoxa.se


Dröjsmålsränta i ett fordringsförhållande bör regleras genom avtal mellan parterna. Om inte avtal om dröjsmålsränta finns, eller att den är angiven i särskild lagstiftning, gäller Räntelagens bestämmelser. Räntelagen anger att dröjsmålsränta kan tas ut med Riksbankens, vid var tid gällande, referensränta med tillägg om 8 procentenheter.