BOX 13134, 103 03 Stockholm 08 12 44 82 88

Ordförklaringar

Ordförklaringar

 

Anstånd

Att få anstånd med att t.ex betala en skuld innebär att man får ytterligare tid på sig för att betala.

 

Avbetalning

Uppgörelse om att få dela upp betalningen av skulden på flera gånger.

 

Betalningsanmärkning

En anmärkning (”prick”) som visar att någon inte har skött sina betalningar. Anmärkningen registreras hos kreditupplysningsföretag. Betalningsanmärkning är ett samlingsbegrepp för ett antal företeelser; konkurs, beslut om betalningsföreläggande eller utmätning, skuldsanering mm. Uppgifterna hämtas från kronofogdemyndigheter eller tingsrätter. För fysiska personer ligger en betalningsanmärkning kvar i kreditupplysningsföretagens register under 3 år och för övriga under 5 år, oavsett om skulden senare regleras.

 

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är ett förfarande för att göra en fordran utmätningsbar. Fordran ska avse pengar och vara förfallen till betalning. Ett utslag i mål om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndigheten kan jämföras med en dom och tjänar som ett bevis på att ett ekonomiskt krav, som någon har mot en annan person, är riktigt. Detta utslag medför också en betalningsanmärkning för den som är skyldig pengarna.Borgensman
Borgensman är en person som ingått borgen dvs lovat att betala någon annans skuld om gäldenären själv inte betalar.

 

Borgenär

Person eller företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären).

 

Dröjsmålsränta

Extra ränta som börjar löpa på en skuld om betalning inte sker i tid. Dröjsmålsränta kan vara avtalad eller utgå enligt Räntelagen.

 

Fordran

Det krav som fordringsägaren har på gäldenären.

 

Fordringsägare

Borgenär. Person eller företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären).

 

Fullmakt

Fullmakt är ett bemyndigande för någon att med bindande verkan för fullmaktsgivaren handla å hans vägnar. Förfallodag
Sista dag för inbetalning av en skuld.

 

Gäldenär

Person som har en skuld. Inkasso Indrivning av egen eller annans fordran genom inkassoåtgärd.

 

Inkassoombud

Den som driver inkassoverksamhet som är tillståndspliktig enligt inkassolagen eller som åtar sig att driva in fordringar för annans räkning.

 

Inkassokostnader

Kostnader som avser inkasseringsåtgärder, t.ex inkassokrav.

 

Kreditupplysning

Ekonomisk information om en person eller företag som tillhandahålls av kreditupplysningsföretag.

 

Kronofogdemyndighet

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet vars uppgift är bl.a att fastställa och driva in fordringar.

 

Ombud

En person med uppdrag att utföra något för någon annans räkning.

 

Partsdelgivning

I de fall en person eller företag inte blir delgiven genom kronofogdemyndighetens försorg ska sökanden erbjudas att själv verkställa delgivning.

 

Utmätning av lön

När kronofogdemyndigheten låter dra pengar direkt från en gäldenärs inkomst för borgenärens fordran.

 

Utmätning

När kronofogdemyndigheten beslagtar en gäldenärs egendom för borgenärens fordran.

 

Utslag

Benämning på vissa avgöranden i mål om betalningsföreläggande eller handräckning av domstol eller myndighet.